Každý problém řešíme v souladu s individuálními potřebami klienta.

Trestní právo

Advokátní kancelář Zuska & Fremrová poskytuje svým klientům právní služby při zajišťování obhajoby v trestních věcech a v otázkách spojených s odpovědností podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.  Máme rozsáhlé zkušenosti s obhajobou v trestním řízení i s ostatními právními službami v oblasti trestního práva. Nabízíme zastupování v trestních věcech, jsme připraveni zajistit obhajobu obviněného a poskytnout mu pomoc v jednotlivých stádiích trestního řízení, jakož i zastupovat poškozeného v řízení o náhradě škody způsobené trestným činem.

Naše služby

obhajoba ve všech fázích trestního řízení

podání stížnosti k ústavnímu soudu

žádost o prominutí zbytku trestu, žádost o podmíněné propuštění

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí v sobě skrývá řadu oborů a problematik. Poskytujeme komplexní poradenství při nemovitostních projektech od prvotních fází jejich vzniku, přes výstavbu až po následný pronájem či prodej. Naše kancelář má rozsáhlé zkušenosti v oblasti transakcí nemovitostí, due diligence, jakož i vyjednávání se správními orgány či s vlastníky okolních nemovitostí. Naši klienti nás nevnímají pouze jako advokáty, ale zejména jako partnery, kteří jsou zde vždy proto, aby podali pomocnou ruku a poskytli upřímnou radu tam, kde je třeba. Můžete se vždy spolehnout, že budeme na Vaší straně a najdeme správné řešení tam, kde se situace zdá býti neřešitelná. Samozřejmostí je dále zajištění advokátní úschovy kupních cen na vázaném bankovním účtu tak, abyste měli jistotu, že převod peněz bude uskutečněn vždy v předem sjednanou dobu nebo Vám bude obnos vrácen v případě, že druhá strana nesplní veškeré podmínky předem sjednané ve smlouvě. Pro komplexnost právního poradenství máme možnost činit úřední ověřování podpisů.

Naše služby

due diligence nemovitostních projektů

sepisování kupních, nájemních, zástavních a jiných smluv

zastupování v územním a stavebním řízení

správa nemovitostí

advokátní úschovy

ověřování podpisů

Právo obchodních společností

Naše advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti v právu obchodních společností, které zahrnuje veškerou problematiku spojenou se založením, následnou existencí zahrnující např. převody obchodních podílů a zápisy z valných hromad, jakož i se zánikem obchodních společností.

Naše služby

Založení společností

přeměny, sloučení a rozdělování společností

valné hromady

smlouvy o výkonu funkce členů orgánů

příprava, posuzování a vyjednávání všech typů smluv uzavíraných v obchodním styku

zastupování v insolvenčních řízeních a incidenčních sporech

Správní právo

V rámci správního práva se zaměřujeme na řízení před správními orgány všech instancí. Obrátit se na nás můžete jak v případě řízení o přestupku, tak také v řízeních před katastrálními a jinými úřady. V rámci správního práva se specializujeme zejména na přečiny závažnějšího charakteru s přesahem i do oblasti práva trestního. V převážné většině případů řešíme dopravní přestupky spojené se zadržením či odebráním řidičského oprávnění, kdy v rámci tohoto poskytujeme klientům právní pomoc s jeho co nejdřívějším navrácením.

Naše služby

zastupování před katastrálními úřady

zastupování před správními orgány a Policií České republiky

zastupování před správními soudy

sepisování vyjádření, námitek, odporů a odvolání

žádost o prominutí zbývající části trestu, a jiné

poradenství

Sporná agenda

Ať už jde o sousedské či jiné spory, náhradu škody nebo vymáhání pohledávek, jsme tu pro Vás. Z našich zkušeností je advokát jednou z nejúčinnějších zbraní jak proti dlužníkům, tak také lidem, kteří Vám buďto uškodili nebo Vám jiným způsobem znepříjemňují život. Při první konzultaci posoudíme oprávněnost Vašich nároků a poradíme nejúčinnější způsob řešení Vaší situace. Naše služby samozřejmě poskytujeme i v obhajobě klienta v pozici žalovaného a snažíme se o plné vyvrácení nebo alespoň zmírnění následků plynoucích ze sporné situace.

Naše služby

poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení

vyjednávání a procesní strategie

Obecné právní poradenství

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní servis, a to jak pro fyzické osoby, tak také pro osoby právnické. Poskytujeme rady ve všech odvětvích občanského práva a podporujeme tak klienty při hledání řešení jejich složitých životních situací. Naší specializací jsou zejména závazková a věcná práva. V oblasti závazků se jedná zejména o uzavírání smluv, které v sobě mohou skrývat řadu nástrah. V této oblasti pomáháme našim klientům i upravit smlouvy na míru tak, aby odpovídaly jejich potřebám a zejména je chránily před nepříznivým následky, které mohou z nepečlivě přečtené smlouvy vyplynout. Typickým znakem věcných práv je skutečnost, že se lze odchýlit od zákona pouze tam, kde to zákon připouští. Nelze tak určitá ustanovení nahradit dohodou a je zde proto důležité respektovat zákonné podmínky, což je zpravidla komplikací pro osoby neznalé této problematiky. Proto jsme tu my, abychom našim klientům poradili, jak nejlépe zrealizovat jejich plány.

Naše služby

sepisování všech typů smluv

snižování a zvyšování základního kapitálu u společností

Bankovnictví a spotřebitelský úvěr

V poslední době proběhla řada rekodifikací v oblasti finančního práva, která v sobě skrývají řadu nástrah a problematik. Pomáháme našim klientům se nejen orientovat na finančním trhu, ale současně i radíme při finančních transakcích. Máme velké zkušenosti se spotřebitelskými úvěry a poskytujeme naše služby nejedné finanční instituci.

Naše služby

poradenství v oblasti spotřebitelských úvěrů

vyřizování bankovních licencí

právní poradenství v oblasti finančního trhu

Vymáhání a správa pohledávek

V rámci správy a vymáhání pohledávek se orientujeme především na věřitele, kterým zajišťujeme úplný a velice efektivní právní servis. Díky naším rozsáhlým zkušenostem a úzké spolupráci s notáři a exekutorskými úřady, víme, jakou strategii při vymáhání pohledávky zvolit, abychom případ dovedli do zdárného konce. Snažíme se vše nejdříve řešit smírnou cestou. V případě, že takovýto postup v daném případě nepůjde, přistupujeme k vymáhání cestou soudní. S námi i můžete být jisti, že o své peníze nepřijdete.

Naše služby

komunikace s dlužníkem před podáním žaloby

prověřování bonity dlužníků

předžalobní výzvy

příprava a podání žalob, jakož i zastupování věřitelů u soudních jednání

příprava exekučních a insolvenčních návrhů, přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení

mimosoudní vymáhání pohledávek

Právo průmyslového a duševního vlastnictví

V rámci práva průmyslového vlastnictví se zaměřujeme na ochranu technických řešení a designu výrobku, jakož i na ochranu práv na označení, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni mezinárodní úrovni. Ochrana těchto práv je prováděna pomocí institutů patentů, užitných a průmyslových vzorů, jakož i ochranných zámek a označení původu. V oblasti duševního vlastnictví se zaměřuje především na právo autorské, ochranu obchodního tajemství a ochranu know-how jakožto i jiných nehmotných statků s hodnotou pro obchodní činnost. Nabízíme taktéž zpracování účinné strategie na ochranu duševního vlastnictví ve Vaší společnosti.

Naše služby

předběžné patentové rešerše, due dilligence

sestavování přihlášek vynálezů

ochrana názvu a loga firmy, ochrana designu výrobku a další

zastupování v řízení před ÚPV i mezinárodními úřady

sepisování smluv

vymáhání práv


Nahoru

Cloud Mining is the process of currency mining using a virtual datacenter that has access to resources through an internet relationship. This sort btc fees of cloud computing mining enables users to trade monies as opposed to investing in mining equipments that demand substantial infrastructure and equipment.